Vg 122

Västergötland: Abrahamstorp, Barne-Åsaka socken


: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : ... : sunl : ok : su : kilka : sata marki

Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman. Gud hjälpe hans själ och den heliga Sankta Maria.


Runstenen flyttades 1792 från sin ursprungliga plats och står nu rest på betesmark vid sidan av en liten väg mellan Björbo och Dagsnäs. Den står i sydöstra kanten av en liten höjd c:a 600 m nordväst om Dagsnäs huvudbyggnad, synlig från Dagsnäs park. Gå lilla vägen norr om stora infarten till Dagsnäs, förbi några hus och sedan åt nordväst över fälten. Bara två runstenar, denna och Vg 105, har den avslutande bönen formulerad på detta sätt.

Foto © Christer Hamp 2008-07-19